„Гецов и партньори консултантс“ ЕООД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0069-C03

 от 28.02.2023 г. за проект „Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 – Малка грантова схема „Създаване на работни места“ на Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП.

Проект „Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско“ има за цел да създаде на нови, устойчиви работни места и да стимулира на икономическата активност и заетостта в областта на туризма на територията на община Банско.

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:

  1. Управление на проекта и прилагане на мерки по информираност и публичност;
  2. Специфична категория дейности 1 – Създаване на работни места;
  3. Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Банско, в съответствие със СКД2;
  4. Организиране на събития за работодатели и търсещи работа в съответствие със СКД 3.

Бенефициент по проекта е „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Партньори по проекта са: Сдружение „Родна реч“ – Норвегия  и Райдо Тур ООД.

Бюджета на проекта е 302 147.63 лева.

Периода на изпълнение на проекта е: 28.02.2023 до 30.04.2024 г.