Skip to content

Актуални програми

Наука и образование за интелигентен растеж

Наука и образование за интелигентен растеж

Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

Иновации и конкурентоспособност

Иновации и конкурентоспособност

Околна среда

Околна среда

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Опазване на околната среда и климатични промени

Опазване на околната среда и климатични промени

Норвежки финансов механизъм

Норвежки финансов механизъм