^Начало

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Актуални новини

Проекти

Част от проектите, в чиято подготовка, управление и координация е участвал екипа на компанията, са следните:

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ (ОБЩИНИ):

Проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск - изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”, финансиран по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  /ФМЕИП/, с бенефициент: Община Враца;

Проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица“, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., с бенефициент: Община Берковица;

Проект „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез реконструкция и подобряване на местната публична инфраструктура, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Община Пирдоп;

Проект „Подобряване достъпа на населението в селските райони до културно-просветни услуги, чрез обновяване на материалната база на Народно Читалище „Пробуда-1914 г.“, село Динката, община Лесичово”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Народно Читалище „Пробуда-1914 г.“, село Динката, община Лесичово;

Проект „Подобряване достъпа на населението в селските райони до културно-просветни услуги, чрез обновяване на материалната база на Народно Читалище „Теофил Бейков-1907 г.“, село Калугерово, община Лесичово”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Народно Читалище „Беофил Бейков-1907 г.“, село Калугерово, община Лесичово;

Проект „Подобряване достъпа на населението в селските райони до културно-просветни услуги, чрез обновяване на материалната база на Народно Читалище „Отец Паисий-1890 г.“, село Лесичово, община Лесичово”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Народно Читалище „Отец Паисий-1890 г.“, село Лесичово, община Лесичово;

Проект „Подобряване достъпа на населението в селските райони до културно-просветни услуги, чрез обновяване на материалната база на Народно Читалище „Георги Бенковски-1900 г.“, село Церово, община Лесичово”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Народно Читалище „Георги Бенковски-1900 г.“, село Церово, община Лесичово;

Проект „Оптимизиране структурата на общинска администрация – Лесичово, с цел постигане на по-голяма ефективност в дейността й”, финансиран по договор с рег.№ 13-11-17 / 11.09.2013 г. за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, с бенефициент: Община Лесичово;

Проект „Support for integrated and sustainable development of cross-border region by creating an attractive living”, по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия, Водещ партньор: Община Пирдоп, България, партньор: община Владичин Хан, Сърбия;

Проект „Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм в Община Пирдоп, чрез изграждане на екопътека: град Пирдоп – “Св.Богородица” – “Св.Петка” (до Недювишкото кладенче), финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 313,  „Насърчаване на туристическите дейности”, с бенефициент: Община Пирдоп;

Проект „Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм в Община Пирдоп, чрез изграждане на екопътека: град Пирдоп – кладенче ”Методи Стоянов” (Поповото кладенче) - чешма “Хаджи Личовец” – заслон “Скока” – чешма “Доктор Велчев” – хижа “Паскал”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 313,  „Насърчаване на туристическите дейности”, с бенефициент: Община Пирдоп;

Проект „Изграждане на трасе и клуб за рафтинг – гр. Кресна, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 313,  „Насърчаване на туристическите дейности”, с бенефициент: Община Кресна;

Проект „Повишаване енергийната ефективност на здравната инфраструктура на територията на община Ардино, финансиран по Национална схема за зелени инвестиции”, с бенефициент: Община Ардино;

Проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино, финансиран по Национална схема за зелени инвестиции”, с бенефициент: Община Ардино;

Проект „Интегриран подход за повишаване енергийната ефективност на общинската социална инфраструктура на територията на община Костенец,финансиран по Национална схема за зелени инвестиции”, с бенефициент: Община Костенец;

Проект „Повишаване енергийната ефективност на публичната образователна и административна инфраструктура на територията на община Стамболово”, финансиран по Национална схема за зелени инвестиции”, с бенефициент: Община Стамболово;

Проект „Заедно можем повече – за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Челопеч”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 4, процедура: „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”, с бенефициент: Община Челопеч;

Проект „Развитие на културното наследство на община Костенец, чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата”, частта Финансово-икономически анализ на проекта по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, процедура: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, с бенефициент: Община Костенец;

Проект “Increasing municipality capacities for improving the quality of live of vulnerable groups”, финансиран по програма Exchange-3 (IPA), за Сърбия, Водещ партньор: Градска община Палилула, град Ниш, Сърбия, партньор: Община Кюстендил, България;

ПроектИнфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч, с цел предотвратяване на риска от наводнения, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 4, схема: „Подкрепа за дребномащабн мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” на с бенефициент: Община Челопеч;

ПроектПредотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте  в село Душанци, община Пирдоп, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 4, схема: „Подкрепа за дребномащабн мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” на с бенефициент: Община Пирдоп.

Copyright 2023  ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД